Obchodné pravidlá

Objednávka

Po odoslaní objednávky Vám príde potvrdzujúci e-mail o prijatí Vašej objednávky. Obsahuje výpis obsahu celej objednávky. Prijatá objednávka je záväzná a obdržamním potvrdzujúceho mailu vzniká kúpna-predajná zmluva medzi kupujúcim a predavajucim!

Spôsob objednania:
- prostredníctvom nášho on-line obchodu.
- osobne v našom kamennom obchode

Stornovanie objednávky:  
Vašu, už zadanú objednávku môžete stornovať telefonicky na čísle: 0944 161 967
ak nás nezastihnete, tak e-mailom na: cajovydom@gmail.com

Zrušenie objednávky:  
V prípade, že si Vašu objednávku na osobný odber nevyzdvihnete do 5 pracovných dní, dôjde k jej zrušeniu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Zásielkový obchod)

Kupujúci má v zmysle §12 zákona 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu cajovydom@gmail.com alebo písomne na adresu predajcu Tea Trade Slovakia, s.r.o., Radlinského 24/C, 811 07 Bratislava. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ tovar kupujúci už prevzal, je povinný pri odstúpení od zmluvy tento tovar vrátiť na vlastné náklady predajcovi. Tovar posielajte doporučene a poistený (nie na dobierku) za nasledujúcich podmienok:
- tovar by mal byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale (ak tomu tak nie je, viď ďalší bod)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predajcovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (poškodený obal, neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú sumu v plnej výške v čo najkratšom termíne na účet kupujúceho .

Šifrovanie osobných údajov

V elektronickom obchode cajovydom.sk plne rešpektujeme vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Čajový dom.sk sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

Vážime si vašu dôveru a chránime vaše súkromné dáta pred zneužitím.

Vaše osobné dáta v našom elektronickom obchode sú chránené pokročilými metódami kryptovania. Komuníkácia medzi serverom a vašim počítačom prebieha šifrovane.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Tea Trade Slovakia, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na na stránke https://www.cajovydom.sk/gdpr-informacna-povinnost.